La col·lecció musical

La música és una de les principals manifestacions artístiques del Romanticisme, i en conseqüència els instruments musicals són una mostra d'aquest gust i aquesta moda del moment. Per altra banda, la sala de música era una de les estances que mai podien faltar en aquestes residències, ja que era també l’espai on es rebien les visites, on es feien les reunions familiars, etc. Dins la col·lecció de la família Cabanyes cal destacar diferents peces vinculades a la música. Una d’aquestes és