L’alambí

Alambí

Des del segle XVIII i durant la major part del XIX la vinya i l’exportació de vins i aiguardents suposaren el principal motor econòmic del Garraf, que donà lloc a un augment del nombre de boters i fassines arreu de la comarca.

A la Masia d’en Cabanyes tenim un alambí, que era l’eina emprada per a la destil·lació dels líquids. Aquest està format per una caldera, on s’escalfava la barreja, un tub de forma serpentinada per on ascendien i es refredaven els vapors emesos, i un dipòsit final on es concentrava i es refrigerava el líquid resultant del procés. És interessant el fet que tot i el pas dels anys i l’avenç de la tecnologia, els alambins emprats en l’actualitat disten molt poc dels models anteriors, com el que mostrem en la fotografia.