Manuel de Cabanyes: Poemes essencials. Selecció, traducció i comentaris d’Oriol Pi de Cabanyes. Vilanova i la Geltrú, edicions El Cep i la Nansa, 2107, 148 ps.

Per Xavier Solà

Les edicions dels poemes de Manuel de Cabanyes han estat sempre una notícia de gran satisfacció per als vilanovins i més en aquest cas, perquè aquest llibre es publica després de 35 anys de la darrera edició. En format de rústica, el llibre és editat pel Consell Comarcal del Garraf amb la cura i l’elegància en la impressió que ens té acostumats El Cep i la Nansa. Tenir a l’abast aquest llibre és un fet que no pot ser ignorat pels amants de la nostra poesia, i Cabanyes, per diverses raons, és un poeta que ens toca de molt a prop.

El recent llibre es compon de dues parts. Els Poemes, que en formen el cos principal, i una part introductòria subscrita pel traductor Oriol Pi de Cabanyes.

Quant als Poemes, primer apareixen traduïts al català els Preludis de la meva lira –els poemes més reeixits, tot i que falta el darrer poema- i, a continuació, sota el títol Altres poemes, s’inclouen 6 poemes sencers i 2 poemes incomplets, sense cap ordre cronològic ni temàtic. Si bé no són tots –ho confessa el traductor-, la versió catalana de Pi de Cabanyes ens delecta amb els poemes de més fama i qualitat, cisellats amb molta cura, vers per vers –d’aquí el títol Essencials- i aconsegueix allò que desitjava el poeta, que els versos siguin sense rima concordant, que siguin aspres i enèrgics i que siguin lliures.

Tot i que es perd una part de la sonoritat original, el traductor, per altra banda, ajuda el lector per obtenir una millor comprensió, en especial en els temes polítics com els de la repressió i la llibertat, i així el lector descobrirà que el poeta defensa la justícia en pau i llibertat. A més, és una versió catalana més comprensible i entenedora que la que fins ara podia llegir-se –versió d’Alfons Maseras de 1935-, versió no massa fidel amb el text original. En aquesta ocasió, pel contrari, la versió de Pi de Cabanyes, sense desvirtuar-ne l’essència i conservant allò que emociona de l’esperit poètic original, facilita aclarir les ambigüitats i ajudar a restituir la veritat profunda absent de l’original, que el poeta no podia exterioritzar sotmés al silenci per la repressió de la censura.

Abans d’arribar als Poemes, però, trobem la part introductòria, que està estructurada en dos apartats: primer una Notícia biogràfica resumida que facilita la ubicació del poeta, tant en la seva època com en la seva solitud i tristesa existencial, per  tal d’entendre millor el missatge dels poemes; i després, una explicació argumentada dels motius pels quals el traductor ha decidit  portar a terme  aquesta versió catalana, que de fet és una introducció a les característiques del llenguatge i estil del poeta, per tal de justificar les dificultats tant del text original castellà com de la mateixa traducció.

I encara cal dir que el traductor adjunta al costat dels poemes unes notes o comentaris, que ajuden a comprendre millor els referents històrics i culturals, molt allunyats del nostre present, que d’una altra manera passarien inadvertits; i encara, per acabar, afegeix una bibliografia específica sobre el poeta Cabanyes, per als qui vulguin saber-ne més.

Aquesta edició és un motiu d’enhorabona, perquè representa una gran contribució a la divulgació del poeta Cabanyes a Catalunya. El traductor, en traslladar els poemes al català, no només aconsegueix retornar els versos al pensament original del poeta, qui d’aquesta manera recupera la llengua perduda, sinó també que proporciona un text als lectors que prefereixen la lectura en català i descobreix l’obra de Cabanyes a les noves generacions que el desconeixen.